adó

       RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
              A BEFIZETT ADÓ
           EGY SZÁZALÉKÁRÓL

 

zold ovi logo 2

 Az óvodánk a Szervezeti és Működési Szabályzatban   foglaltak alapján működik.   / lásd: Dokumentumok /

 

INTÉZMÉNYÜNKBEN A NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 01-TŐL AUGUSZTUS 31-IG TART

 

Óvodai felvételi lehetőség :

A májusi előjegyzést követően felvett, 3. életévüket betöltött új gyermekek szeptember 1-én, évközi felvétel esetén az óvodavezetővel egyeztetett időpontban, folyamatosan kezdik meg a gyerekek az óvodát. Beszoktatásuk fokozatosan, a szülői igényeknek megfelelően történik.

Beiratkozási lehetőség :

Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

20. §

(1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A

fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő

eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot,

amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,

d) az óvódáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható

jogkövetkezményekről,

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok

elérhetőségéről,

g) az óvoda felvételi körzetéről.

Ebédtérítési díjfizetési kötelezettség óvodánkban :

A fenntartó által meghatározott aktuális teljes ebédtérítési díj: 387.- Ft / gyermek,

diétás étkezési díj: 527.-Ft / gyermek

Normatív kedvezmény

A 100 %-os normatív kedvezmény

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani:

a) óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették;

b) azon a) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el.

A normatív kedvezményre vonatkozó sajátos szabályok

A normatív kedvezményekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a következőket:

a) a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

b) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A normatív kedvezmények igénybe vételéhez szülői nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

Óvodánk nyitva tartása :

- Hétfőtől péntekig naponta : 6.30 – 17.30.

Az óvodában reggel 6.30 – 7.00, és du. 17.00 - 17.30 között összevont feladatellátás történik.

Óvodánk nyáron takarítás, és egyéb karbantartási munkálatok elvégzése miatt:

2017.06.26 – 2017.07.21 -ig zárva tart. A zárva tartás idején az ügyeletet az arra kijelölt óvoda biztosítja.

 


 

A 2017. évi munkaszüneti napok  a következők:

március 15. szerda - pihenőnap

november 01. szerda  - pihenőnap


Háromnapos hétvégéink:

  • április 29 - május 01. (szombat, vasárnap, hétfő )
  • június 03 -05. (szombat, vasárnap, hétfő ) 
  • október 21 - 23. (szombat, vasárnap, hétfő)

Négynapos hétvégéink:

  • április  14 - 17. ( péntek, szombat, vasárnap, hétfő )
  • december 23 – 26. (szombat, vasárnap, hétfő , kedd)